سی تی آنژیوگرافی و آنژیوگرافی عروق کرونری

«تشخیص پزشک یا میل بیمار » ◀ سی تی آنژیوگرافی کم عارضه تر است یا آنژیو گرافی عروق کرونری؟ اصلا کاربرد هر یک از این دو روش تشخیصی چیست و چه موقع یکی از آنها بر دیگری برتری دارد؟ آیا می توان انتخاب این روش ها را برعهده بیمار گذاشت …

آنژیوگرافی سی-تی

آنژیوگرافی سی-تی Computed tomography angiography یا CTA، روشی است که با استفاده از اشعه X ، جریان خون در شریانها، سیاهرگها مشاهده می‌شود. CT با استفاده از اشعه  x و تحلیل کامپیوتری تصاویر را تولید می‌کند. امواج اشعه X از یک وسیله چرخشی از میان ناحیه مورد نظر بدن بیمار …