عوارض ناخواسته پزشکی

عوارض ناخواسته پزشکی

عوارض ناخواسته پزشکی ، جزیی از روند هر اقدام درمانیست. بعضاً حتا در آمریکا و اروپا برخی از عوارض ، از ایران بیشتر است.

 

 

مطالب بیشتر: