ناتوانی جنسی آقایان

ناتوانی جنسی آقایان
در بسیاری از بیماران دیابتی . فشار خونی. و سیگاری رخ میدهد. گاها با شروع داروی فشارخون، مسئله تشدید میشود. و بیمار داروها را زمین میگذارد.
راه چاره:
بهبود ورزش.ترک سیگار و الکل.تعدیل داروها و نه قطع آنها. و شروع داروهای افزاینده ی توان جنسی است.

دیدگاهتان را بنویسید