گشادی دریچه قلب

ملکی 3 سال قبل

سلام پدرم 93 سال دارد در اکو انجام شده از بیمارستان رازی ایشان دچار گشادی دریچه قلب می باشندومتخصص مربوط فرمودند که عمل جراحی برایشان خطرناک است ایشان با دارو باید ادامه حیات دهند و دوتا دارو یکی برای فشار خون و دیگری آ اس آتجویز نمو.دند خواهشمند است راهنمایی فرمایید