کدام شغلها برای قلب خطرآفرین هستند؟

کدام شغلها برای قلب خطرآفرین هستند؟

  • سایر شغلهای پر استرس بجز ساخت و ساز.
  • مدیریت صنایع بزرگ با پرسنل زیاد.
  • بیزینسهای مالی پر نوسان مثل صرافی ها.
  • فعالیت با ابزار دقیق مثل برجهای مراقبت فرودگاه‌ها.
  • و شغلهای نظامی و امنیتی هستند.

#شغل #مشاغل_خطرناک #مشاغل_سخت #قلب #استرس_شغلی #چکاپ_قلب #کمتحرکی #استرس_مالی