آنژیوگرافی آری یا خیر؟!

به آنژیوگرافی احساس بدی نداشته باشید…. شایعات در باب آنژیوگرافی مثل حکایات هزار و یکشب شده است.به مرور واقعیات رو بازگو میکنم. اولا وقتی شک به گرفتگی عروق قلب بالاست، هیچ کاری مثل آنژیوگرافی، تکلیف را روشن نمیکند.در این مواقع پزشک مستیقما سراغ انژیوگرافی میرود: تست ورزش قویا مثبت اسکن …

سی تی آنژیوگرافی و آنژیوگرافی عروق کرونری

«تشخيص پزشک يا ميل بيمار » ◀ سی تی آنژیوگرافی کم عارضه تر است یا آنژیو گرافی عروق کرونری؟ اصلا کاربرد هر یک از این دو روش تشخیصی چیست و چه موقع یکی از آنها بر دیگری برتری دارد؟ آیا می توان انتخاب این روش ها را برعهده بیمار گذاشت …

آنژیوگرافی سی-تی

آنژیوگرافی سی-تی Computed tomography angiography یا CTA، روشي است كه با استفاده از اشعه X ، جريان خون در شريانها، سياهرگها مشاهده مي‌شود. CT با استفاده از اشعه  x و تحليل كامپيوتري تصاوير را توليد مي‌كند. امواج اشعه X از يك وسيله چرخشي از ميان ناحيه مورد نظر بدن بيمار …